Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školství

Školy

    První škola byla snad zřízena kolem roku 1600, tím také byla protestantského zaměření. Doložitelný je jako první jmenovaný známý učitel Melchior Frenzel, jenž byl také nějaký čas „Landt-Richter“ – „zemský soudce“.  Zemřel roku 1660 ve stáří 90 let po 55 letech plnění služby. Tato škola stála mezi barvírnou Adolfa Konrada čp. 137 a továrnou na výrobu nožů Franze Josefa Frenzela v Leopoldově čp. 22.  Dům, místo a cesta se po staletích změnila na louku. 

   Takzvaná „stará škola“ byla postavena v roce 1768 na místě pozdější radnice v čp. 323 (bývalá spořitelna), byla zbořena v roce 1891. Učitel měl k užívání 1260 čtverečních sáhů pozemku.

    V dolním Šenově byla roku 1807 pro takzvaných „sto čísel“ od čp. 170 do čp. 270 zřízena vedlejší škola, jež existovala do roku 1860 a byla zaopatřena pomocným učitelem z farní školy. Školné tenkrát pro Šenov pro jedno dítě činilo šest feniků týdně, proto byli učitelé nuceni k vedlejšímu výdělku. 

  V roce 1817 škola dostala od Magdaleny Rämisch odkaz 1700 florinů, z něhož byly od roku 1820 vypláceny poplatky pro chudé žáky. Podle „Fassion“ z roku 1856 bylo v Šenově 348 školních dětí, každé platilo 2 1/2 krejcarů školného. Ve farní škole byly v roce 1860 zřízeny dvě učebny, roku 1870 byla otevřena třetí. V následujícím roce byla od školy oddělena služba na kůru. V roce 1871 byla nově zřízena škola v dolním Šenově pro nejméně 120 dětí, v roce 1878 se osamostatnila, nacházela se v domě Johanna Kaspera čp. 238, otevřením tzv. „malé školy“  (Volksschule – Lidová škola) v domě čp. 387 byla v roce 1882 opuštěna a ponechána svému osudu. Posledním řídícím učitelem byl Stefan Grumbach. 

  

   Podle plánů stavitele Franze Eiselta z Lipové byla roku 1881 postavena na obecním pozemku, který měl dříve patřit kostelnímu sedlákovi Johannu Pettersovi, čtyřtřídní škola tzv. „malá škola“ Volksschule, která nese číslo 387. V roce 1886  byl rozšířena na sedm tříd. V roce 1896 byla škola rozdělena podle pohlaví na dvě čtyřtřídní školy a k tomu byly přístavbou zřízeny tři nové učebny, takže bylo k využívání  celkem deset učeben. Škola stála, včetně všech rozšiřování, na 50 000 florinů.

   11. října 1885 byla otevřena takzvaná „Všeobecná živnostenská pokračovací škola“, již podporují tehdy obchodní komora v Liberci a vláda. Vedení této školy připadlo učitelům „Lidové školy“, do roku 1935 stál v čele této odborné školy Julius Miltner, po něm se ujal jejího vedení Josef Lösel; tato škola byla 2. října 1916 přeložena do nové měšťanské školy, v letech 1938 – 1945 fungovala jako odborná škola připravující na zaměstnání. Učitelem výroby tkaných stuh byl v letech 1936 – 1945 odborný učitele Josef Sieber (1892 – 1961), jenž působil také na Státní odborné tkalcovské škole ve Varnsdorfu.

  Řídící učitelé v šenovské škole působili: Melchior Frenzel, jenž zastával v roce 1605 také místo zemského soudce a který umírá 23. 3. 1660 v devadesáti letech. Od roku 1660 do 1704 vede školu Elias Herlt, jenž umírá v roce 1704 v 75 letech, po něm to byl Paul Lißner, jenž umírá v roce 1761 jako pětaosmdesátiletý, dále školu vede jeho syn Karl Maxmilian Franz Lißner, který nějaký čas byl jmenován rychtářem pro Šenov a Leopoldov a jenž umírá v 88 letech 29. 1. 1813. Po Lißnerech, otci a synovi, nastupují otec Karl Richter, jenž se narodil v roce 1767 a zemřel 16. 3. 1841, a syn Karl Richter, narozený v roce 1803, vede školu do roku 1856, od tohoto roku stojí v čele školy do roku 1881 Konrad Kny, který v od roku 1878 zavedl ruční práce, Johann Leopold Günther je řídícím učitelem do roku 1895, Robert Strobach stojí v čele školy do roku 1905, do roku 1925 vede školu Johann Bitterlich, jenž se narodil 29. 9. 1861 a zemřel v roce 1945, do roku 1935 stál v čele školy Julius Miltner, který se narodil 16. 10. 1874 a zemřel 13. 3. 1943, Josef Herzig, jenž spatřil světlo tohoto světa 3. 4. 1879 a 31. 1. 1965 zavřel své oči navždy, vede školu do roku 1944, posledním řídícím učitelem německého původu je Eduard Reintsch (nar. 1888, †1965), jenž v jejím čele stojí do roku 1945.

Další učitelé: Zacharias Herlt učí do roku 1695, v dalších letech Johann Richter, Josef Kühnel, Franz Schür, Johann Stelzig, Wenzel Werner, Wilhelm Dittrich, Leopold Günther, Josef Grohmann, Josef Morgenstern, Franz Sander, Johann Hille, Franz Liehr, Josef Grosse, Ed. Frind, Stefan Grumbach, Karl Stepan, Karl Petters, Friedrich Graf, Anna Fokschinsky, Emil Schier, Franz Thoms, Rudolf Schterz, Emilie Kölbl, Robert Reinisch, Edw. Weizbörter, Johann Tschtebel, Josef Fiedler, Stefan Günther, Flora Hentschel, Klara Hauschwitz, Julius Wittner.

   V roce 1869 byl vydán zákon o říšském školství národních škol, kterým byla zavedena osmiletá školní docházka na místo původní šestileté.

   Děti ze Šenova navštěvovaly od roku 1885 měšťanskou školu v Mikulášovicích, zvláště ale měšťanskou školu v Lipové, jež byla otevřena v roce 1893. Místní školní rada v obci se usnesla 19. července 1905 na zřízení měšťanské školy. Toto usnesení schválila 20. listopadu téhož roku Okresní školní rada ve Šluknově, která však rozhodla na svém zasedání, že půjde o dvě měšťanské školy, dívčí a chlapeckou. Výnosem Zemské školní rady 13. července 1906 se otevření této školy 21. srpna 1906 povoluje, což také 16. září 1906 vstoupilo v platnost. Ředitelství školy bylo umístěno v domě čp. 317 u Wenzela Miksche, dvě třídy byly umístěny do dnešní „malé školy“, od roku 1907 další dvě třídy byly v domě čp. 380, jenž patřil firmě Franz Strobach & syn.

   První cenu obdržel za svůj stavební plán mikulášovický stavitel Anton Scholze, provedením stavby byla 9. 5. 1907 pověřena stavební firma Alois Korber; 27. května 1907 byl položen základní kámen. Oslava otevření nové školy, nazvané na základě zvláštního povolení chlapecká a dívčí měšťanská škola císaře Františka Josefa I., se konala 6. září 1908. Vyučování v nové škole bylo zahájeno 16. září 1908 v šesti třídách. 25. října 1908 byla ve škole otevřena tělocvična. Za dar 5 000 korun, jenž byl jakousi zálohou nájemného dostal Německý tělovýchovný spolek svolení k využití tělocvičny. V dubnu 1909 byla vedle tělocvičny založena školní zahrada a ve sklepních prostorech otevřel Spolek školního kříže školní jídelnu.

   Na základě úředního přípisu musel 11. července 1919 být odstraněn nápis Měšťanská škola císaře Františka Josefa I., jakož i drahocenná malba na okně u schodů do školy připomínající císaře.

   Místní vzdělávací výbor uspořádal 1.– 2. října 1922 v tělocvičně velmi navštěvovanou výstavu, seznamující s vlastnoručně vypěstovanými ovocnými plody pocházejícími od více než 270 vystavovatelů.

   V roce 1920 začíná odborný učitel Urban Zosel (1875 – 1969) s cvičením žáků, jež od 6. července 1922 přebírá od něj učitel tělovýchovy Karl Strobach (1895 – 1960), jenž se stal od 30. listopadu 1919 učitelem tělesné výchovy u Německého tělovýchovného spolku ve Velkém Šenově a který 18. února 1923 se stává župním náčelníkem Severočeské tělovýchovné župy a v této funkci řídí 29. června 1923 Německé zápasy mládeže, kterých se účastnilo 400 žáků ze soudního okresu Lipová a jež uspořádal Hlavní výbor pro tělesná cvičení. Vítězové jsou uvedeni v pamětní knize  Alfreda Lafsy. 

   Od roku 1920 využívají školní tělocvičnu také členové Dělnického tělovýchovného spolku „Vorwärts“ a Křesťanský německý tělovýchovný spolek „Jahn“. Školní tělocvična také od 2. července do 16. července 1923 hostila 2. pohraniční rotu 1. pohraničního praporu v síle 98 mužů, vedených nadporučíkem a poručíkem československé armády.

   Řediteli měšťanské školy byli: Franz Thoms, narozen roku 1872 v Lipové, od 1. 8. 1907 do roku 1925 to byl Alfred Lafsa, jenž se narodil 10. 4. 1863 ve Šluknově, kde také 4. 12. 1942 umírá, do roku 1935 vede školu Franz Altmann, narozený roku 1875 v Novém Městě pod Smrkem, rok stál v čele školy Wenzel Rosenkranz, narozený roku 1883 v Mikulášovicích a od roku 1936 do 1945 je ředitelem Robert Weber, (1882 – 1958).

Škola ve Starém Hraběcí vznikla již před rokem 1780 s Josefem Lißnerem jako řídícím učitelem, v roce 1829 byla připojena k farní škole v Šenově a teprve v roce 1871 byla opět samostatná. V roce 1874 byl zakoupen ve Starém Hraběcí nový dům čp. 11 pro potřeby školy, roku 1879 byl přestavěn a o čtyři roky později opatřen horní patrem. Přiškoleny sem byly děti z Janovky a od roku 1836 také děti z Knížecího. Jako řídící učitelé zde působili: Franz Sander, narozen 28. 6. 1848, zemřel 6. 6. 1924, Karl Stengel, narozen roku 1875, jenž zde byl až do roku 1925 a Augustin Pietschmann, narozen 20. 10. 1886, zemřel 12. 2. 1964, jenž školu řídil od roku 1925 do roku 1945.

   Mateřská škola. Ženský pomocný spolek společně se svými mecenáši zřizuje 21. června 1897 v azylovém domě v Leopoldově čp. 5 mateřskou školu pod vedením řídícího učitele Johanna Leopolda Günthera a učitelky řádové sestry Svatého kříže Judithy Marie Kathariny Schauer. V roce 1910 se ujímá vedení této školy řídící učitel Johann Bitterlich, jenž ji vedl do roku 1914. Kongregace sester Svatého kříže udržovala přibližně od roku 1928 pod vedením personálního děkana Josefa Waltera, v jeho domě čp. 479 postaveném v roce 1927 družinu mládeže. Učitelkami v mateřské škole byly v roce 1936 sestry Aloisiana Schillerová a Anna Wittigová.

 
 
Počet žáků v ročnících.
 
Ve školním roce 1928 -1929 navštěvovalo školu 162 chlapců a 155 dívek
I.a                  38 chlapců   třídní učitel    Eduard Reintsch
I.b                  40 dívek      třídní učitelka Eleonore Heindl
II. a               46 chlapců  třídní učitel     Julius Miltner
II.b                41 dívek     třídní učitelka Anna Tittel
III.tř.            35 chlapců a 39 dívek    třídní učitel Josef Hala
IV. tř.           27 chlapců a 19 dívek    třídní učitel Josef Lösel
V. tř.            16 chlapců a 16 dívek    třídní učitel Hermann Schierz
 
 
Ve školním roce 1929 – 1930 navštěvovalo školu 179 chlapců a 176 dívek
I.a                   37 chlapců     třídní učitel    Hermann Schierz
I.b                  43 dívek        třídní učitel     Julius Miltner
II.a                38 chlapců    třídní učitel     Eduard Reintsch
II.b                39 dívek       třídní učitelka  Anna Tittel
III.a              44 chlapců    třídní učitel Josef Hala
III.b              40 dívek      třídní učitelka  Eleonore Heindl
IV.tř.            36 chlapců a 36 dívek  třídní učitel Josef Lösel
V.tř.             24 chlapců a 18 dívek   třídní učitel Josef Gocht
 
 
Ve školním roce 1930 – 1931 navštěvovalo školu 181 chlapců a 190 dívek
I.tř.              26 chlapců a 28 dívek   třídní učitel Julius Miltner
II.a              39 chlapců    třídní učitel      Eduard Reintsch
II.b              42 dívek       třídní učitelka   Anna Laske
III.a            38 chlapců    třídní učitel Hermann Schierz
III.b            39 dívek       třídní učitelka Anna Tittel
IV.a            43 chlapců    třídní učitel  Josef Hala
IV.b            41 dívek       třídní učitel Franz Schmidt
V.a              35 chlapců   třídní učitel Josef Gocht
V.b              40 dívek      třídní učitel Josef Lösel
 
 
Ve školním roce 1931 – 1932 navštěvovalo školu 186 chlapců a 186 dívek
I.a               39 chlapců    třídní učitel  Hermann Schierz
I.b               36 dívek       třídní učitel  Julius Miltner
II.               25 chlapců a 27 dívek  třídní učitel Josef Gocht
III.a           41 chlapců   třídní učitel  Eduard Reintsch
III.b           41 dívek      třídní učitelka Anna Tittel
IV.a           37 chlapců   třídní učitel Josef Hala
IV.b           39 dívek      třídní učitelka Anna Ettel
V.a            44 chlapců   třídní učitel  Josef Lösel
V.b            43 dívek      třídní učitelka Ilse Neumann
 
 
Ve školním roce 1932 – 1933 navštěvovalo školu 170 chlapců a 166 dívek
I.tř.              25 chlapců a 25 dívek   třídní učitel  Julius Miltner
II.a             40 chlapců    třídní učitel  Hermann Schierz
II.b             37 dívek       třídní učitel  Josef Lösel
III.tř.         27 chlapců a 25 dívek  třídní učitel Eduard Reintsch
IV.a           43 chlapců    třídní učitelka  Ilse Neumann
IV.b           39 dívek       třídní učitelka  Anna Ettel
V.a             35 chlapců   třídní učitel  Josef Hala
V.b             40 dívek      třídní učitelka Anna Tittel

 

Ve školním roce 1933 – 1934 navštěvovalo školu 160 chlapců a 151 dívek
I.tř.           26 chlapců a 27 dívek třídní učitel Julius Miltner
II.tř.         22 chlapců a 25 dívek třídní učitel Hermann Schierz
III.a         40 chlapců   třídní učitel Josef Lösel
III.b         34 dívek     třídní učitelka Anna Ettel
IV.tř.       28 chlapců a 27 dívek  třídní učitel Eduard Reintsch
V.a          44 chlapců   třídní učitel  Josef Hala
V.b          38 dívek      třídní učitelka Anna Tittel
 
 
Ve školním roce 1934 – 1935 navštěvovalo školu 146 chlapců a 142 dívek
I.a          33 chlapců  třídní učitel   Josef Lösel
I.b          33  dívek    třídní učitel   Julius Miltner
II.tř.      24 chlapců a 21 dívek  třídní učitel Josef Hala
III.tř.    23 chlapců a 27 dívek  třídní učitel Hermann Schierz
IV.a      40 chlapců   třídní učitel  Eduard Reintsch
IV.b      34 dívek     třídní učitelka  Anna Ettel
V. tř.     26 chlapců a 27 dívek  třídní učitelka Anna Tittel
 
 
Ve školním roce 1935 – 1936 navštěvovalo školu 150 chlapců a 150 dívek
I.a         35 chlapců    třídní učitel   Josef Lösel
I.b         33 dívek        třídní učitel  Eduard Reintsch
II.a       34 chlapců    třídní učitel  Julius Miltner
II.b       33 dívek       třídní učitelka  Anna Tittel
III.tř.   22 chlapců a 23 dívek třídní učitel Hermann Schierz
IV.tř.   24 chlapců a 29 dívek třídní učitel Harald Heene
V.a      35 chlapců    třídní učitel Franz Bayer
V.b     32 dívek       třídní učitelka Brunhilde Puhr
 
 
Školní rok 1936 – 1937 navštěvovalo školu 139 chlapců a 149 dívek
 
Školní rok 1937 – 1938 navštěvovalo školu 140 chlapců a 153 dívek
 
Školní rok 1938 – 1939 navštěvovalo školu 167 chlapců a 128 dívek
 
Školní rok 1939 – 1940 navštěvovalo školu 142 chlapců a 151 dívek
 
Školní rok 1940 – 1941 navštěvovalo školu 157 chlapců a 166 dívek
 
Školní rok 1941 – 1942 navštěvovalo školu 167 chlapců a 174 dívek
 
Školní rok 1942 – 1943 navštěvovalo školu 357 žáků
 
Školní rok 1943 – 1944 navštěvovalo školu 186 chlapců a 191 dívek
 
Školní rok 1944 – 1945 navštěvovalo školu 200 chlapců a 196 dívek
 

 

Vzhledem k tomu, že celý učitelský sbor do roku 1945 tvořili učitelé německé národnosti dostali 30. května 1945 příkaz, aby do 24 hodin opustili území republiky včetně rodinných příslušníků.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky školy