Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Horní Poustevna (do roku 1897)

Obec  H o r n í  P o u s t e v n a  (Obereinsiedel).

       K obci Horní Poustevna, zároveň katastrální obci, patří vesnice Horní Poustevna, Marketa a Karlín. Obec zahrnuje plochu 391,55 hektarů, z větší části je majetkem panství. Na severu hraničí s územím Lobendavy, na východě s Lipovou a s Vilémovem, na jihu s Dolní Poustevnou a na západě s Novou Vískou.

       Okolí Horní Poustevny vykazuje několik významných výšin: Ječný vrch (Gerstenberg), vrch Spálený (Hillebrand), lidově nazývaný „Höllebrand“ – „Pekelný oheň“, vrch Heinzenberg a vrch Špičák (Spitzenberg). Ten poslední je čedičový kužel s příkrými svahy, na jehož vrcholu stojí jednoduchý kříž, k němuž je každoročně na neděli Nejsvětější Trojice konáno procesí. V roce 1866 byl tento kříž Prusy brán za nepřátelský signál a byl svržen do údolí. Z toho vrchu se dá kochat nádherným, dalekosáhlým výhledem.  

      Obec  H o r n í  P o u s t e v n a  (Obereinsiedel) leží v půvabné krajině údolí Sebnitzského potoka (Sebnitzbach). Údolí svírají výšiny, které mu udělují idylický vzhled s horským charakterem. Potok a s ním údolí dělá mnohé záhyby a obě strany údolí sledují nepřerušované řady domů až bezprostředně k Dolní Poustevně. Horní Poustevna čítá 104 domů se 720 obyvateli, z nichž je 358 mužů a 362 žen; 694 je katolíků a 26 evangelíků. Nově postavené domy, obzvláště statky, jsou masivní a jsou kryté břidlicí. Ozdobu celé obce tvoří díky své poloze na svahu vrchu Špičáku (Spitzenberg) znamenitá škola.

       Z e m ě d ě l s t v í . Obyvatelé se velmi zabývají zemědělstvím a chovem dobytka, ten si zvláště zaslouží zmínky. Většinou je drženo Simentálské plemeno. Mlékárenství je významné a jeho produkty jsou obchodníky s mlékem většinou dopravovány do obce Sebnitz v Sasku.

       D o p r a v a . Obec má dobře vybudované silnice. Odbočka státní silnice spojuje Horní Poustevnu na jednu stranu s obcí Sebnitz a na druhou stranu s obcí Severní. Z Horní Poustevny vede obcí Karlín do Vilémova v roce 1892 vybudovaná okresní silnice. Kdysi vedla do Saska stará celní cesta z Vilémova přes Karlín, Horní Poustevnu a Novou Vísku. Ještě dnes je tu a tam zřejmá široká a dlážděná vozová cesta z Horní Poustevny do Nové Vísky.

       P o š t a . Dříve byl poštovní provoz zprostředkováván do Horní Poustevny přes Dolní Poustevnu a od roku 1888 z Vilémova. Od 21. července 1894 má Horní Poustevna samostatný poštovní úřad.

       P r ů m y s l je zde na vysokém stupni. Dvě firmy na výrobu umělých květin zaměstnávají velkou část ženského obyvatelstva a požívá významné pověsti. Dvě brusírny kovů jsou poháněny vodní silou. Větší část obyvatel pracuje v továrnách v Sebnitz a v obci Dolina. V Horní Poustevně je také hojně počítáno v německé měně.

       F a r n í m o k r s k e m je celá obec Horní Poustevna příslušná do Lobendavy. V roce 1449 již byla přifařena do Sebnitz, ale potom, co byla v roce 1539 naposledy evangelizovaná a byla Lobendava opět samostatnou farní diecézí, byla Horní Poustevna přidělena k ní. V roce 1669 bylo od roku 1449 datované placení církevní daně obce do Sebnitz zrušeno.

       Š k o l a . V roce 1782 obec koupila za 140 říšských tolarů dům, který byl užíván jako škola. Ale nebyl v dobrém stavebním stavu, a proto byl skoro každý rok nouzově opravován. V roce 1804 byla škola přívalem vody z v Lobendavě protržené hráze rybníka odplavena. Až do roku 1808 bylo vyučováno v pronajaté místnosti domu č. 3. V tom roce byla nákladem 803 říšských tolarů a 16 grošů postavena škola nová. V roce 1878 bylo započato s výstavbou nynější školy a ta byla roku 1879 dokončena a předána svému účelu. Dne 1. září toho roku byla škola dvoutřídní a v roce 1882 trojtřídní.

       C h u d i n s t v í . Chudí jsou podporováni obecním výborem z obecních prostředků. Žádné fondy a nadace nejsou k dispozici.

       H i s t o r i e   o b c e . O vzniku obce „Einsiedel“ - „Poustevna“ pověst vypráví, že v tomto údolí se usadil jeden poustevník a postavil dvě chatrče nebo poustevny, z nichž jedna stála nahoře v údolí, proto byla ta vrchní poustevna (obere Einsiedelei) později nazvána Horní Poustevna, ale je možné, že Horní a Dolní Poustevna původně tvořily jednu obec. První zmínka o názvu „Einsiedel“ se objevuje v hraniční listině (Grenzurkunde) z roku 1228, na základě v roce 1213 provedené prohlídky. Tím se předpokládá, že obec „Einsiedel“ existovala ve 13. století. V roce 1410 se obec Obereinsiedel objevuje v majetku linie Wildensteinerů, potom v roce 1446 je uvedena spolu s obcí Neudörfel (Nová víska) v daňovém registru panství Wildenstein (Burg Kuhlstall – hrad Kravín). V roce 1561 obec uzavírá smlouvu s Georgem von Schleinitz.

V předkládané robotní smlouvě (Robotvertrag) z roku 1573 s Christophem a Hansem Hauhold von Schleinitz se určují všechny povinnosti obce až do jednotlivostí. V té době existuje v Horní Poustevně poplužní dvůr (Vorwerk) na místě stávající myslivny. V roce 1574 byl správcem (Vogt) poplužního dvora Valentin Schmid. V listině z roku 1668 o tom čteme: Zde je dobře postavený Vorwerk, a při něm ovčín (Schäferei). Zdejší rychtář měl již před dlouhými lety svůj statek a v něm rychtářství, a ten mu vrchnost dobrovolně přenechala a darovala. Tato vesnice má dědičného rychtáře, 5 sedláků, 5 zahradníků, 19 domkářů a 4 bezzemky. (V roce 1573 měla 5 rolníků a 2 zahradníky.) Rychtáři Christoferu Hoffenovi zůstává jen kus pole a „něco málo louky“, které nemohu být počítány ani za zahradu, ani za statek, takže je ode všech daní a služeb osvobozen. Také je mu dovoleno vyhánět své dvě krávy na vrchnostenské letní pastviny, ale jejich počet nesmí, pod ztrátou své svobody, překročit. Při jeho úmrtí připadne ta nejlepší kráva panství. Poplužní dvůr v Horní Poustevně před rokem 1680 vyhořel, ale ihned byl opět vystavěn.

        V roce 1685 hornopoustevní mladý polesný Joh. Ad. E. zavraždil Petera Meyera, podomního kotláře z Horní Poustevny. Vrah byl hrabětem Hansem Joachimem Slawatou odsouzen k smrti. Ve třicetileté válce byla v roce 1632 a v následujících letech Horní Poustevna několikrát vydrancována. Když v roce 1731 pět saských dezertérů uteklo do Horní Poustevny, hnal je důstojník až do rychtářské místnosti a jednoho dezertéra zastřelil. V roce 1768 byl poplužní dvůr v Horní Poustevně zcela opuštěn, další zprávy chybějí.

        Podle robotních seznamů z roku 1773 nalézáme u domů č. 25, 26 a 40 zvláštní povinnosti: měly od sv. Jana (Johanni) až do sv. Václava (Wenzeslai) každý týden za obdržení 11/2 libry chleba robotovat. V roce 1783 platila Horní Poustevna ročně na daních 128 florinů 8 krejcarů a 71/2 feniků za 390 dnů práce volů na panském a 1145 dnů práce ruční. Stará povinnost činila za 521/2 koňské práce, 170 dnů volské a 274 ruční práce, v penězích 230 fl. 12 kr. a 3 Pf. Ve válce za nezávislost, zvláště v roce 1813, Horní Poustevna mnoho trpěla od procházejících vojsk. Za rekvizice z roku 1866 dostala obec odškodnění 1362 florinů. V roce 1878 slavil řídící učitel Johann Grohmann své padesátileté učitelské jubileum. Dne 7. srpna 1896 zemřel náhle na záchvat mrtvice představený obce Franz Hentschel. Pod jeho správou se obec velmi pozvedla.

 

        Obec  K a r l í n  (Karolinsthal), leží v jednom ze západu na východ na úpatí vrchu Spálený (Hillebrand) směřujícím údolí. Protéká jím malý potůček, na jehož levém břehu se obec rozkládá. Dříve tento potok ve spodní části obce vytvářel velký rybník, ale ten je dnes vysušen a po jeho staré, ještě existující, hrázi vede v roce 1892 vybudovaná okresní silnice. Zde se nalézající rybniční rákosí svědčí o bažinaté povaze starého rybničního dna. Potůček ústí teprve na pozemku Dolní Poustevny do Sebnitzského potoka. Obec je skoro celá obklopená k Horní Poustevně patřícím vrchnostenským pozemkům. Karlín má 46 domů se 307 obyvateli, z nich je 149 mužů a 158 žen; 305 je katolíků a 2 jsou evangelíci.

        D o p r a v a . V roce 1892 skrz Karlín postavená okresní silnice spojuje Vilémov s Horní Poustevnou a s Lobendavou. Karlínem měla vést stará celní silnice. 

        Obyvatelé Karlína jsou většinou tovární dělníci a nádeníci (Taglöhner). Farním okrskem Karlín patří k Lobendavě, školou do Horní Poustevny. Ostatní veřejná zařízení jsou jako u Horní Poustevny.

        H i s t o r i e  o b c e . Zdejší obec byla založena v roce 1750 hraběnkou Karolinou (Charlotte) Salm-Reifferscheidt, manželkou hraběte Leopolda Salm, rozenou hraběnka Dittrichstein a byla pojmenována Karolinsthal k poctění zakladatelky. Karlín tvořil s obcí Marketa až do roku 1848 jednu obec a teprve po tomto roce se obě obce spojily s Horní Poustevnou do jednoho obecního svazku.

        Obec M a r k e t a (Margarethendorf)

 souvisí s Horní Poustevnou, ale odděluje se v údolí Sebnitzského potoka (Sebnitzbach), takže tento potok tvoří pomezí. Leží na svazích Ječného vrchu (Gerstenberg) v jednom pobočném údolí ve směru od východu na západ. Ve směru od obce Marketa stéká do Sebnitzského potoka (Sebnitzbach) potůček. Obec má 33 domů se 182 obyvateli, 92 osob je mužů a 90 je žen; 174 je katolíky a 8 evangelíky. Obec Marketa leží z části na okresní silnici Vilémov – Lobendava. Vyrábí se zde hlavně kovové zboží a umělé květiny. 

        Farním okrskem je obec Marketa příslušná do Lobendavy a školou do Horní Poustevny. V obci Marketa stojí v roce 1854 postavená kaple, v níž je v letní době týdně sloužena svatá mše. U kaple se nachází v roce 1874 pro celou obec Horní Poustevnu zřízený hřbitov.

 

        H i s t o r i e  o b c e . Margarethendorf vděčí za svůj vznik hraběnce Margaretě Slawata, na jejíž počest také své jméno dostal. K založení mohlo dojít kolem roku 1667. Svému založení ale může zrovna tak dobře děkovat paní Margaretě von Schleinitz, která žila na Hainspach (Lipová) kolem roku 1584. V tom případě by měl Margarethendorf k zaznamenání větší stáří. Bližší data nejsou známa. Obec Marketa byla dříve s Karlínem jednou samostatnou obcí. V roce 1780 byl rychtářem jmenován Josef Schneider. Po roce 1848 se obec Marketa spojila s Horní Poustevnou do jedné obce.

 

       S p o l k y  v  o b c i  H o r n í  P o u s t e v n a . Spolek vojenských veteránů (1864), Dobročinný spolek (1872), Dobrovolní hasiči (1874), Lukostřelecký spolek (1884), Mužský zpěvácký spolek (1885), Německý tělocvičný spolek (1893), Ženský spolek (1894), Ženský spolek z obce Karlín (1895).

staré foto: https://plus.google.com/photos/114661508306626528396/albums/6091126663460086673?authkey=CPf925Cg2OXH2QE

další foto a seznam obyvatelstva http://deutschboehmen.de/index.php?title=Obereinsiedel